suomeksi | svenska

Bildningscentret
utvidgas

Läs mer >

NICKBY HJÄRTA

Första fasen av bildningscentret Nickby Hjärta blev färdig hösten 2016 och skolarbetet har inletts i de nya lokalerna. I bildningscentret fungerar nu finskspråkiga Sipoonjoen koulus och svenskspråkiga Kungsvägens skolas årskurser 7–9. Totalt har skolorna cirka 740 elever. Fas två som nu planeras utvidgar byggnaden med en gymnastiksal, lokaler för en skola för årskurserna 1–6 samt förskolelokaler för cirka 350 barn. Projektplanen för byggprojektet godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016.

  ”Det första synliga tecknet på att Sibbo växer och utvecklas”

Båda språken skilt för sig, tillsammans och i samarbete med varandra.

En svensk- och en finskspråkig skola

Nickby Hjärta är ett gemensamt hem för den svenskspråkiga Kungsvägens skola och den finskspråkiga Sipoonjoen koulu. Studierna i de nya utrymmena började i augusti 2016. I byggnaden lever båda språken sida vid sida i vardagen, även i framtiden.

Språkbad
i vardagen

Läs mer >

”Att samarbeta med Bildningsavdelningen och skolorna har varit en central tes som styrt planeringen av projektet”

Lue kirjoituksia Nikkilän Sydämestä >

Färdigt sommaren 2016

Planeringen av bildningscentret påbörjades vintern 2012–13. Den första fasen av projektet blir färdigt sommaren 2016 och den andra fasen uppskattas vara färdig år 2020. Innan detta kommer området att kompletteras med ett daghem.

Målet har varit att integrera ett växande bildningscenter och ett kommande campusområde i samhällsstrukturen i Nickby. Dessa bildar en central del av Nickbys utseende.

Lokaler som kan ändras

Lokalerna i Nickby Hjärta har planerats så att de ur pedagogisk synpunkt är välfungerande, mångsidiga och effektiva. Ändringsbarheten garanterar att byggnaden kan användas för många olika ändamål. Då helheten är välplanerad kan en byggnad som är effektiv både ur användnings- och kostnadssynpunkt även vara pedagogiskt och arkitektoniskt högklassig.

Grafik gör fasaden levande

Grafikkonst av Aimo Katajamäki livar upp Nickby Hjärtas fasad. Verket heter Kunskapsflöde och livets akrobatik. Som namnet säger flödar verkets bilder runt byggnaden och visualiserar balansgång och att hitta sin egen plats på lärstigen. Inspirationen till linjestrukturen i grafiken föddes ur sagan Mästerkatten i stövlar som illustrerats av Gustave Doré.