suomeksi | svenska
ilariBlogiNosto

12 Apr Balans är grunden för en ny tids bildningscenter

Balans är grunden för en ny tids bildningscenter

”Att samarbeta med Bildningsavdelningen och skolorna har varit en central tes som styrt planeringen av projektet”, konstaterar Ilari Myllyvirta, teknisk direktör vid Sibbo kommun. Han betonar att projektet har varit exceptionellt och utformats såväl genom ett intensivt samarbete mellan kommunens avdelningar som genom att kombinera effektiv användning av lokaler och arkitektur, kostnadseffektivitet samt strävan att skapa en ny slags social gemenskap. Då Nickby Hjärta står färdigt är det den första skolbyggnaden i Sibbo där både en finsk- och en svenskspråkig skola arbetar under samma tak. Projektet är viktigt för Sibbo på många sätt. Bildningscentret ligger på en central plats i Nickby, i Sibbo kommuncentrum. ”Den här byggnaden är det första synliga tecknet på att Sibbo växer och utvecklas”, fortsätter Myllyvirta nöjt. Sibbo växer med fart och det är viktigt att byggnadsinvesteringarna lyckas.

 

Byggprojektet har levt och förändrats på vägen. Sibbos kommundirektör ansåg att den tidigare projektplanen var för dyr och förkastade den, varefter han gav tekniska direktören i uppgift att förverkliga ett nytt och funktionellt bildningscenter med avsevärt lägre kostnader. ”I planeringen av Nickby Hjärta var det viktigt att hitta en optimal balans mellan å ena sidan skolans verksamhet och pedagogiken och å andra sidan mellan projektets investerings- och driftskostnader”, understryker Myllyvirta. Med balans avser Myllyvirta att kostnaderna och användarens behov har vägt lika tungt i planeringen. Skollokalerna som byggs i bildningscentret är ett resultat av planering som skett i samarbete och på ett tväradministrativt sätt. Lokalerna betjänar pedagogiska och föränderliga behov på ett sätt som förutom att beakta själva investeringen även beaktar användningskostnaderna. I den nya projektplanen och i genomförandet av bygget fick man ned kostnaderna till önskad nivå; den totala investeringen blev knappt 20 miljoner euro.

”I planeringen av Nickby Hjärta var det viktigt att hitta en optimal balans mellan å ena sidan skolans verksamhet och pedagogiken och å andra sidan mellan projektets investerings- och driftskostnader”

 

Projektet leddes av en projektgrupp där representanter från bildningen och tekniken i ett nära samarbete som omfattade möten varje vecka genomförde planeringen enligt projektplanen. Projektets styrgrupp bestod av såväl förtroendevalda som personer från övriga intressentgrupper i kommunen. Styrgruppen styrde och kommenterade lösningarna som gjorts. ”Ett gott slutresultat uppnåddes tack vare att samarbetet mellan bildningen, skolväsendet och tekniska väsendet var både tätt och konstruktivt”, konstaterar Myllyvirta. På detta sätt har avdelningarnas synpunkter och önskemål kunnat samordnas så att slutresultatet är lyckat och fungerande för alla parter.

 

Av Nickby Hjärta bildas en modern skolbyggnad. Två skolor ska arbeta under samma tak, finskspråkiga Sipoonjoen koulu och svenskspråkiga Kungsvägens skola. Vid planeringen av lokalerna i bildningscentret har man utgått från att dessa gör det möjligt att växelverka med varandra. En del av lokalerna i Nickby Hjärta är gemensamma och en del är avsedda att användas skilt av den finskspråkiga och den svenskspråkiga skolan. På detta sätt vill man stärka den sociala gemenskapen och umgänget mellan  språkgrupperna. ”Det egna modersmålet tryggas och stärks, och samtidigt skapar man möjligheter för samarbete”, fortsätter Myllyvirta. I lokalerna kommer det förutom skolverksamhet även att ordnas kvällsverksamhet och medborgarinstitutskurser.

 

Det nya bildningscentrets lokaler har dimensionerats för 740 studerande och byggnadens areal är 8 960 brm². Byggandet av bildningscentret inleddes i november 2014 och målet är att det står färdigt då höstterminen 2016 startar. ”Jag kan nöjt konstatera att projektet framskrider helt enligt tidtabellen”, säger Myllyvirta. Det är meningen att skolan utvidgas i framtiden, vilket har beaktats i planeringen av byggnaden. Om utvidgningsplanerna förverkligas kommer skolans elevantal att uppgå till ca 1 000. Utvidgningsdelen kommer också att inrymma en gymnastiksal på 900 m2. ”Nickby Hjärta är en del av campusområdet som håller på att bildas och som för tillfället omfattar läroanstalten på andra stadiet Enter och biblioteket. I framtiden kommer man också att bygga ett daghem i anslutning till skolan”, konstaterar Myllyvirta.

IlariBlogiKuva

Ilari Myllyvirta

Sibbo kommun, tekniska direktören