suomeksi | svenska

Den 1. fasen av projektet

Nickby är en växande by och i början av 2010-talet identifierade man ett behov av moderna och ändamålsenliga skollokaler som skulle bilda hjärtat på campusområdet i Nickby. Projektet Nickby Hjärta hade inletts.

NikkilanSydanAIkajanakuvitus-03-sv
aikajanaMobileSV

Utgångspunkterna för projektet

Att kombinera de funktionella behoven, såsom pedagogiken och ändringsbarheten, med kraven på kostnadseffektivitet var ett utmanande och motstridigt utgångsläge för planeringen av Nickby Hjärta. Särskild uppmärksamhet krävdes i planeringsprocessen då man skulle placera två skolor och två språk under samma tak. I syfte att uppnå de uppställda målen var samarbetet mellan kommunens tekniska avdelning och bildningsavdelningarna av central betydelse. Genom att söka alternativa lösningsmodeller hittade man en balans där parternas mål uppnåddes på det bästa möjliga sätt för helheten.

 

Förutom att det var viktigt att lyckas med samarbetet måste man arbeta på ett lösningsorienterat sätt för att uppnå målen som ställts för kostnadseffektiviteten. Moderna lösningar utvecklades för hustekniken såsom ett högklassigt behovsstyrt ventilationssystem, LED-belysning och styrning av konstantljuset. Planeringen av den moderna byggnaden styrdes även av sådana viktiga principer såsom hållbar utveckling och beredskap för hållbara former av energiproduktion, t.ex. solenergi.

Nickby Hjärtas centrala läge ställde krav på byggnadens arkitektur och dess roll som en del av stadsbilden i Nickby. Därför var det viktigt att även beakta den kommande utvecklingen i hela Nickby. Förutom att byggnaden och dess lokaler motsvarar användarnas aktuella behov måste lokalerna vara omvandlingsbara med tanke på kommande, tillsvidare okända behov. Man strävade efter att svara mot framtidens behov genom att som ledande principer ha lokalernas effektivitet, ändringsbarhet, samanvändning och framför allt ett nära samarbete mellan de olika aktörerna.

neliot

Lokalernas ändamålsenlighet

 

Bildningscentret planerades för att byggas i faser efter behov samt så att lokalerna som byggs kan ändras i framtiden. De mångsidiga lokalerna kan användas för många olika ändamål, till exempel undervisning och möten samt för medborgarinstitutets verksamhet och olika sammankomster. Eftersom lokalerna lämpar sig för många olika användningsändamål kan de användas effektivt, vilket är det viktigaste verktyget när det gäller att hålla kostnaderna i styr.

opetus

Skolans
funktionalitet

 

I mångsidiga lokaler är det möjligt att lära sig och undervisa på olika sätt. Projektets pedagogiska mål omfattar tryggandet av båda språkens självständighet i vardagens undervisning. Både Kungsvägens skolas och Sipoonjoen koulus egna områden och de gemensamma områdena rytmiseras i byggnaden så att de bildar en harmonisk, funktionell helhet. Lärarnas lokaler förverkligas på ett jämlikt sätt som stödjer samarbetet mellan skolorna.

kupla

En ny form av samarbete

 

Att samordna pedagogik, trivsamhet och kostnadsmålen krävde en ny form av samarbete mellan den tekniska avdelningen och bildningsavdelningarna. Och då både den finskspråkiga och den svenskspråkiga skolan ska fungera i samman byggnad krävdes nya lösningar för att bygga en funktionell helhet av språkgruppernas egna lokaler och de gemensamma lokalerna. I syfte att hitta gemensamma mål och lösningar sammanträdde man varje vecka under hela planeringsperioden. Att utveckla tillsammans stod i centrum även under byggskedet och samarbetet mellan skolorna och språkgrupperna fortsätter då bildningscentrets verksamhet inleds.

arkkitehtuuriIkoni

Arkitekturen och stadsbilden

 

Nickby Hjärta byggs i kärnan av Nickby. Byggnaderna med tillhörande gårdsplaner bildar en central mötesplats för invånarna. Byggnaden är ett fräscht inslag i stadsbilden och fungerar som symbol för tillväxten i kommuncentrum, så det är viktigt att arkitekturen är högklassig. Nickby Hjärta har planerats av den erkända finska arkitektbyrån ARK-house arkkitehdit Oy. Byggnadens samtliga fasader har försetts med konstgrafik som designats av Aimonomia Oy.

Dimensionerat elevantal

Fas ett:

740 elever

Fas två:

totalt cirka 1040 elever

Bruttoyta

Fas ett:

9912 brm2

Fas två:

11 220 brm2

Undervisningslokalerna i bildningscentret

Teorialuokkia 22 kpl, Aineluokkia 20 kpl (musiikki, tekninen- ja tekstiilityö, kotitalous, kuvataide,     biologia ja maantieto sekä fysiikka ja kemia)

I fas två

Fas två

I fas två byggs en gymnastiksal (900 m2)

Metoderna som använts och aktörerna som deltagit i projektet

Nickby Hjärta har planerats som ett samarbete. Kommunens olika avdelningar har deltagit i projektet, främst Lokalitetsförvaltning och bildningsväsendet. Man har strävat efter att bygga enligt en gemensamt uppställd ambitionsnivå och hitta en produktiv balans för planeringsarbetet.

Projektet fokuserar kring en balans som bildas av pedagogiken, byggnadernas trivsamhet, investeringskostnaderna, driftskostnaderna och arkitekturen. Att hitta en sådan balans är endast möjligt genom en bra dialog, ett fungerande samarbete i vardagen och ömsesidigt förtroende. Förutom kommunen, som agerar byggherre och är blivande huvudanvändare, har ett stort antal konsulter och externa aktörer deltagit i projektet, och alla har haft en egen viktig roll i processen.

Planeringen

Processen för att planera Nickby Hjärta består av många olika skeden. Många olika aktörer har deltagit från det att arkitekten tog fram de första visionerna till att huset står färdigt för att tas i bruk. Pentti Kareoja från ARK-house arkkitehdit Oy fungerade som huvudplanerare och anlitade som underleverantörer en grönområdesplanerare från Suniplan Systems Oy och en inredningsplanerare från Konehuone Oy. Ramboll Finland Oy ansvarade för konstruktionsplaneringen och Geomaster Oy för planeringen av bottenkonstruktionen. VVS-planeringen gjordes hos Hepacon Oy och elplaneringen hos Karawatski Oy. Damico Oy ansvarade för köksplaneringen.

Läs mer

Byggherreverksamheten och byggandet

Sibbo kommun fungerar som byggherre och huvudansvarig för projektet. I kommunen ansvara enheten Lokalitetsförvaltning vid Avdelningen för teknik och miljö för projektet, och som projektchef fungerar byggingenjör Jukka Haakana. Projektets huvudentreprenör är Rakennusosakeyhtiö Hartela som anlitar flera underentreprenörer. På byggarbetsplatsen finns dessutom flera sidoentreprenader. Putkiset Oy ansvarar för VVS- och ventilationsentreprenaderna, Fidelix Oy för automationsentreprenaden och Sähkö Oy Helsinki för elentreprenaden. StepSystems Oy är entreprenör för maskinerna i teknisk slöjd och Lappset Group ansvarar för närmotionsplatsen. Ramboll CM Oy övervakar projektet på uppdrag av Sibbo kommun.

hartela
Rambol