suomeksi | svenska

Nickby Hjärta

Nickby Hjärta är ett nytt slags bildningscenter

Nickby Hjärta är ett nytt slags bildningscenter. Under ett och samma tak och på det omkringliggande campusområdet finns grundskolor och läroanstalter för utbildning på andra stadiet samt funktioner för kultur-, idrotts- och fritidstjänster. Det nya bildningscentret är alltså ett möjligheternas hus. Där har skolorna har de bästa möjliga förutsättningarna för att producera högklassig undervisning, och tack vare att centret är ändringsbart öppnas nya inlärningsmiljöer.

“I de mångfunktionella lokalerna effektiveras såväl serviceproduktionen som samarbetet mellan de olika serviceproducenterna”

“I de mångfunktionella lokalerna effektiveras såväl serviceproduktionen som samarbetet mellan de olika serviceproducenterna”

Servicenätet

I Sibbo kommun styrs ordnandet av undervisningstjänsterna och de övriga tjänsterna inom bildningsväsendet av en servicenätplan. Planen främjar förvaltningen av kommunens investeringar, vilket säkerställer att alla får likvärdiga tjänster av hög kvalitet. Planen för åren 2015–2025 baserar sig på en campusmodell där skilda skolors och bildningsfunktioners lokaler placeras i omedelbar närhet till varandra. I de mångfunktionella lokalerna effektiveras såväl serviceproduktionen som samarbetet mellan de olika serviceproducenterna. På detta sätt underlättar man ytterligare hanteringen av de specialbehov och stöd som finns inom fostran, sänker tröskeln till att flytta från de lägre årskurserna till de högre samt skapar en ny slags social gemenskap. Byggnaderna på campusområdet byggs på ett flexibelt sätt i takt med att de olika områdena i kommunen växer. Det huvudsakliga målet för campusbygget är således att kontrollera trycket som orsakas av kommunens tillväxt, inte att koncentrera de nuvarande funktionerna.

Skolans funktionalitet

I planeringen av Nickby Hjärta har målet i samtliga skeden varit att svara mot både existerande pedagogiska behov och sådana som ännu är okända. Det är viktigt att byggnaden gör det möjligt att ordna undervisning enligt läroplanen. Då byggnaden och undervisningslokalerna är ändringsbara och flexibla är inte väggarna ett framtida hinder för inlärningen. Byggnaden planerades från första början i ett nära samarbete mellan tekniken och skolväsendet, som en gemensam kraftansträngning av lärarna och ingenjörerna. Detta säkerställer på bästa möjliga sätt byggnadens funktionsduglighet, både ur användarens och administratörens synvinkel.

Mångsidig användning

Nickby Hjärta har planerats för mångsidig användning. Som ett tecken på att användningsmöjligheterna är mångsidiga ansluts Nickby Hjärta till den elektroniska portalen Sibbohuset. Sibbohuset lyfter fram utbudet av hyreslokaler i Sibbo och sammanför dem som söker lokaler med lokaluthyrare. Via tjänsten kan lokalerna i Nickby Hjärta på ett behändigt sätt hyras av utomstående användare för såväl möten som för idrotts- och hobbyverksamhet. Tack vare läget och de mångsidiga användningsmöjligheterna är Nickby Hjärta en verklig mötesplats, Sibbobornas gemensamma hus.