suomeksi | svenska

Bildningscentret utvidgas

Laajennus-Piirros

Bildningscentret utvidgas

Sibbo kommun planerar utvidgningarna av Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta samt byggande av ett nytt daghem i Nickby Hjärta. Projektplanerna för alla tre projekt godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016 och som bäst planeras projekten i detalj.

 

Beslut om att utarbeta projektplaner har fattats i budgeterna år 2015 och 2016, och projektplanerna är en del av den fleråriga investeringsplanen i budgeten. I Sibbo är projektplanerna dokument där behovet av ett projekt samt dess konsekvenser och lösningar framförs och utifrån vilka investeringsbesluten görs.

Beslut om att utarbeta projektplaner har fattats i budgeterna år 2015 och 2016, och projektplanerna är en del av den fleråriga investeringsplanen i budgeten.
I Sibbo är projektplanerna dokument där behovet av ett projekt samt dess konsekvenser och lösningar framförs och utifrån vilka investeringsbesluten görs. Efter projektplanen genomförs detaljerad planering och byggverksamhet.

Bildningscentret blir en enhetsskola

Den första fasen av bildningscentret Nickby Hjärta har blivit färdig hösten 2016 och skolarbetet har inletts i de nya lokalerna. I bildningscentret fungerar nu finskspråkiga Sipoonjoen koulus och svenskspråkiga Kungsvägens skolas årskurser 7–9. Totalt har skolorna cirka 740 elever.
Redan då projektet startades beslöt man att Nickby Hjärta ska genomföras i faser. Byggande i faser gör det möjligt att utvidga skolan på ett flexibelt sätt då Nickby och norra Sibbo växer och antalet elever ökar. I Nickby är skollokalerna för årskurserna 1–6 redan nu fulla och Nickby kommer att växa med i medeltal 300 invånare per år under de närmaste åren. På grund av detta behövs lokaler för åk 1–6 och 7–9.

I den andra fasen av Nickby Hjärta planerar man att utvidga bildningscentret till en enhetsskola, varvid man i byggnaden ger undervisning för årskurserna 1-9 och förskoleelever. Tack vare utvidgningen kan skolorna fungera som enhetsskolor så att språkbalansen bibehålls. I projektets planeringsskede gjordes en bedömningen av konsekvenserna för barnen, där det framgick att det för båda skolornas verksamhet är viktigt att språkbalansen bibehålls. Enhetsskolor av den typ som nu planeras kan bland annat minska mobbning och öka ett mångsidigt samarbete mellan lärarna. En öppen lärmiljö och egna lärceller kombinerar identiteten hos en liten skola och mångsidiga lärmöjligheter.

De nya lokalerna stöder den nya läroplanen

De nya lokalerna byggs så att de stöder den nya läroplanen som togs i bruk hösten 2016. De nya lokalerna blir multifunktionella och lärmiljön öppnare än traditionella skollokaler tack vare att de även stöder social gemenskap och växelverkan. I samband med utvidgningen görs även mindre ändringsarbeten i de nuvarande lokalerna i syfte att förbättra enhetsskolornas verksamhet. Utvidgningen integreras med den existerande bygganden, men byggnadsarbetena kan genomföras så att skolans verksamhet inte störs.
Dessutom byggs en gymnastiksal på 900 m2, som kan delas in i tre block. Lokalen omfattar också omklädnings- och förrådsutrymmen. Gymnastiksalen har en egen ingång, så hobbyverksamhet kan också ordnas på ett ändamålsenligt sätt på kvällar och veckoslut.

Bildningscentret kan användas av alla

Även om lokalerna som byggs inom projektet planeras utifrån skolornas behov, ökar byggandet av den andra fasen förutsättningarna för en mångsidig användning av Nickby Hjärta. Utanför skoltiderna kan lokalerna användas också av medborgarinstitutet samt ungdoms-, kultur- och idrottsväsendet. Lokalerna i byggnaden hyrs också ut till kommuninvånare och föreningar. I samband med utvidgningen utvidgas också gårdsplanen som tjänar som rastgård och studieplats samt som näridrottsplats för Nickbyborna.
Projektplanen för utvidgningen har utarbetats i ett omfattande samarbete med rektorerna inom skolväsendet, pedagoger och tekniska experter.

Läs mer om projektplanen (på finska). De svenskspråkiga projektplanerna finns att tillgå när planerna går till fullmäktige för behandling.

 

projektplanen – pdf

Nya elever 350

Elevantal totalt 1090

Utvidgningen omfattar 3875 brm² av vilket 1558 bmr² är gymnastiksal

Kostnaderna uppskattas till 10,25 miljoner euro

Byggarbetet inleds i november 2018

Utvidgningen är färdig i maj 2020

Laajennus-Kartta